Chọn đồ chơi tắm cho bé

Bim bim khi nhỏ mỗi lần tắm là mẹ đều thả mấy chú vịt,cá vào bồn tắm chung với con.Con thích lắm nên lúc nào đi tắm cũng hào hứng.Vì vậy mình rất quan tâm đến việc chọn đồ chơi tắm cho con,phải đảm bảo vệ sinh để tránh cho con các bệnh truyền nhiễm.


Những đồ chơi bẩn nếu bị để lâu ngày trong nước bẩn mà không được vệ sinh sạch sẽ sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát sinh. Ngoài ra, xà bông tắm, sữa tắm… rất hay bị vướng trong nhưng khe rãnh của đồ chơi càng khiến cho các loại nấm mốc có môi trường sinh sôi nảy nở. Đấy là còn chưa kể đến, đồ chơi tắm thường được để trong toilet – nơi dễ lây lan các loại mầm bệnh như cầu khuẩn hay Ecoli. Mà trẻ con lại rất hay có thói quen cho các loại đồ chơi vào trong miệng. Mẹ thử tưởng tượng xem, sẽ như thế nào nếu như bé ngậm các món đồ chơi tắm bẩn như thế vào trong miệng? Nói như vậy, chắc các mẹ cũng có thể hiểu được rằng đồ chơi tắm cần phải được vệ sinh sạch sẽ như thế nào để đảm bỏa sức khỏe cho bé rồi đúng không?

Nhưng điều trước tiên các mẹ cần lưu ý là phải chọn được những món đồ chơi tắm tốt nhất cho bé nhà mình:

• Tìm mua những đồ chơi có khả năng chống nấm mốc.

• Tránh mua đồ chơi có nhiều khe lỗ. Sau khi tắm xong, nước vẫn sẽ đọng lại trong các khe lỗ và càng tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển.

Chọn đồ chơi tắm cho bé, Làm mẹ, chọn đồ chơi cho trẻ, tam cho be, đồ chơi cho bé sơ sinh, an toan cho tre, vi khuan ecoli,

• Chọn những đồ chơi có thể giặt được.

• Chọn đồ chơi co bề mặt cứng để tiện cho việc lau chùi.

• Tránh mua đồ chơi làm từ vật liệu xốp. Nấm mốc có thể phát triển trên chất liệu xốp và rất khó để tẩy sạch

• Một số gợi ý về những món đồ chơi tắm an toàn là: Sách nhựa, bóng hay các hình dạng khác không có lỗ, thuyền bơi làm bằng nhựa, ly nhựa với các kích cỡ và màu sắc khác nhau,

Mẹo vệ sinh đồ chơi tắm sạch sẽ

Đồ chơi tắm nên được lau chùi và khử trùng thường xuyên để tránh các loại nấm mốc, vi khuẩn có điều kiện phát triển gây dị ứng cho da và ảnh hưởng đến cả sức khỏe của bé.

• Lau khô đồ chơi mỗi lần tắm xong. Tốt nhất là bạn nên phơi đồ chơi ở những nơi khô ráo, xa toilet.

Chọn đồ chơi tắm cho bé, Làm mẹ, chọn đồ chơi cho trẻ, tam cho be, đồ chơi cho bé sơ sinh, an toan cho tre, vi khuan ecoli,

Mẹ nên nhớ vệ sinh đồ chơi tắm cho bé thật thường xuyên nhé ( ảnh minh họa)

• Định kì khoảng 1 tuần/ lần giặt hoặc lau chùi đồ chơi bằng xà phòng hoặc nhúng trong nước giấm trắng.

• Với đồ chơi có bề mặt cứng, dùng bàn chải đánh răng tẩm muối để lau chùi bề mặt.

• Bảo quản đồ chơi trong túi lưới hay những chiếc hộp có lỗ thông hơi. Không nên để đồ chơi trong xô hoặc thùng kìn bởi vì nước sẽ đọng lại ở đáy thùng và tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển.

• Bạn cũng đừng quên lau sạch túi đựng đồ chơi nhé, Những chiếc túi lưới có thể cho vào trong máy giặt để giặt hoặc giặt bằng tay.

• Làm sạch đồ chơi thường xuyên để kéo dài tuổi thọ cho đồ chơi và không ảnh hưởng tới sức khỏe của bé.

Chúc các mẹ có những giờ tắm thật vui vẻ và an toàn bên bế yêu nhà mình nhé!
Chọn dò choi tám cho bé


Bim bim khi nho moi lan tam la me deu tha may chu vit,ca vao bon tam chung voi con.Con thich lam nen luc nao di tam cung hao hung.Vi vay minh rat quan tam den viec chon do choi tam cho con,phai dam bao ve sinh de tranh cho con cac benh truyen nhiem.


Nhũng dò choi bản néu bị dẻ lau ngày trong nuóc bản mà khong duọc vẹ sinh sạch sẽ sẽ tạo dièu kiẹn cho vi khuản phát sinh. Ngoài ra, xà bong tám, sũa tám… rát hay bị vuóng trong nhung khe rãnh của dò choi càng khién cho các loại nám móc có moi truòng sinh soi nảy nỏ. Dáy là còn chua kẻ dén, dò choi tám thuòng duọc dẻ trong toilet – noi dẽ lay lan các loại màm bẹnh nhu càu khuản hay Ecoli. Mà trẻ con lại rát hay có thói quen cho các loại dò choi vào trong miẹng. Mẹ thủ tuỏng tuọng xem, sẽ nhu thé nào néu nhu bé ngạm các món dò choi tám bản nhu thé vào trong miẹng? Nói nhu vạy, chác các mẹ cũng có thẻ hiẻu duọc ràng dò choi tám càn phải duọc vẹ sinh sạch sẽ nhu thé nào dẻ dảm bỏa súc khỏe cho bé ròi dúng khong?

Nhung dièu truóc tien các mẹ càn luu ý là phải chọn duọc nhũng món dò choi tám tót nhát cho bé nhà mình:

• Tìm mua nhũng dò choi có khả nang chóng nám móc.

• Tránh mua dò choi có nhièu khe lõ. Sau khi tám xong, nuóc vãn sẽ dọng lại trong các khe lõ và càng tạo dièu kiẹn cho nám móc phát triẻn.

Chọn dò choi tám cho bé, Lam me, chọn dò choi cho trẻ, tam cho be, dò choi cho bé so sinh, an toan cho tre, vi khuan ecoli,

• Chọn nhũng dò choi có thẻ giạt duọc.

• Chọn dò choi co bè mạt cúng dẻ tiẹn cho viẹc lau chùi.

• Tránh mua dò choi làm tù vạt liẹu xóp. Nám móc có thẻ phát triẻn tren chát liẹu xóp và rát khó dẻ tảy sạch

• Mọt só gọi ý vè nhũng món dò choi tám an toàn là: Sách nhụa, bóng hay các hình dạng khác khong có lõ, thuyèn boi làm bàng nhụa, ly nhụa vói các kích cõ và màu sác khác nhau,

Mẹo vẹ sinh dò choi tám sạch sẽ

Dò choi tám nen duọc lau chùi và khủ trùng thuòng xuyen dẻ tránh các loại nám móc, vi khuản có dièu kiẹn phát triẻn gay dị úng cho da và ảnh huỏng dén cả súc khỏe của bé.

• Lau kho dò choi mõi làn tám xong. Tót nhát là bạn nen phoi dò choi ỏ nhũng noi kho ráo, xa toilet.

Chọn dò choi tám cho bé, Lam me, chọn dò choi cho trẻ, tam cho be, dò choi cho bé so sinh, an toan cho tre, vi khuan ecoli,

Mẹ nen nhó vẹ sinh dò choi tám cho bé thạt thuòng xuyen nhé ( ảnh minh họa)

• Dịnh kì khoảng 1 tuàn/ làn giạt hoạc lau chùi dò choi bàng xà phòng hoạc nhúng trong nuóc giám tráng.

• Vói dò choi có bè mạt cúng, dùng bàn chải dánh rang tảm muói dẻ lau chùi bè mạt.

• Bảo quản dò choi trong túi luói hay nhũng chiéc họp có lõ thong hoi. Khong nen dẻ dò choi trong xo hoạc thùng kìn bỏi vì nuóc sẽ dọng lại ỏ dáy thùng và tạo dièu kiẹn cho nám móc phát triẻn.

• Bạn cũng dùng quen lau sạch túi dụng dò choi nhé, Nhũng chiéc túi luói có thẻ cho vào trong máy giạt dẻ giạt hoạc giạt bàng tay.

• Làm sạch dò choi thuòng xuyen dẻ kéo dài tuỏi thọ cho dò choi và khong ảnh huỏng tói súc khỏe của bé.

Chúc các mẹ có nhũng giò tám thạt vui vẻ và an toàn ben bé yeu nhà mình nhé!

Chọn đồ chơi tắm cho bé

Bim bim khi nhỏ mỗi lần tắm là mẹ đều thả mấy chú vịt,cá vào bồn tắm chung với con.Con thích lắm nên lúc nào đi tắm cũng hào hứng.Vì vậy mình rất quan tâm đến việc chọn đồ chơi tắm cho con,phải đảm bảo vệ sinh để tránh cho con các bệnh truyền nhiễm.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá